Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/1541/4-6-2018 ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας της αριθ. 3/2018 Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου

Επίσης παρακαλούμε για την εξέταση δυνατότητας διασύνδεσης του συνδέσμου της ανακοίνωσης για μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με το σύνδεσμο της ήδη αναρτηθείσας από εσάς  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2018 ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849,προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 03/2018

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL