Παροχή Διευκρινήσεων

1.Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2-2/53360/2018/12-07-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους και μιας εξωλέμβιας βενζινοκίνητης μηχανήςπρος κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414διευκρινίζεται ότι για την κατάρτιση του φακέλου με την ένδειξη « ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» δεν απαιτείται να συμπεριληφθεί  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL