Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο διενέργειας Ενημερωτικών Συναντήσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο
πλαίσιο Ενημερωτικών Συναντήσεων για την “Προμήθεια Οχημάτων τύπου SUV και Οχημάτων τύπου
Pick-Up’’, δυνάμει της με αρ.πρ. 2122.3-3/49969/2018/03-07-2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για
διενέργεια Ενημερωτικών Συναντήσεων στα πλαίσια παρουσιάσεων νέων τεχνολογικών εξελίξεων που
δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
17-07-2018 ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ‘’ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ’’ σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή τεχνικών
πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL