Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 09/2018 για την «Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού», προϋπολογισθείσας αξίας οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #850.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24% (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά του ευρώ #685.483,87€#, Φ.Π.Α.: εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά του ευρώ # 164.516,13€#).

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και περιλαμβάνεται στην πράξη «Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 6 «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 62342)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27-07-2018 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-09-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374210 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL