Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης για την “Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών”, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/54417/2018/17-07-2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών / όρων Διακήρυξης που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27-07-2018 ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “Norsafe Hellas Α.Ε.” σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL