Προμήθεια ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε: Α. ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμήςκαι με αντικείμενο την Προμήθεια οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής,  προυπολογισθείσας αξίας σύμβασης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #600.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και τέλους ταξινόμησης), (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 483.870,97€ ΦΠΑ : 116.129,03€).

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 2014-2020 στον ειδικό Στόχο «Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικός Αριθμός: 60069, (CPV: 3572000 και 35412400-9)]

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06-08-2018 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-9-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374648/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL