Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147)

Για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ #59.660,00€# (απαλλασσομένου   Φ.Π.Α.)».

Ημ/νία : 1009–2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL