Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την προμήθεια/ συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ #58.971,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α. , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% όπου απαιτείται).

Ημ/νία: 13–09– 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

 

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL