Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147)

Για την προμήθεια 564 μέτρων “OIL ROPE MOPS” για τα αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 

Ημ/νία : 14–09–2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL