προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β.Αιγαίου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β.Αιγαίου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής,  προυπολογισθείσας αξίας σύμβασης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων  χιλιάδων ευρώ #3.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων), (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 2.822.580,65€ ΦΠΑ : 677.419,35€).

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας και Αλιείας.

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικός Αριθμός: 60125, (CPV: 35720000-7)]

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20-08-2018 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-9-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374648/213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL