Παροχή Διευκρινήσεων

Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/60806/2018/14-08-2018 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α 3Ο με θέμα : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ #59.660,00€# (απαλλασσομένου   Φ.Π.Α.)», (ΑΔΑ : ΩΡΥΚ4653ΠΩ-ΞΜΝ, ΑΔΑΜ : 18PROC003566900), διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
Στην παράγραφο 1.1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι για τα είδη με α/α 1 & α/α 4 του Πίνακα 2.1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον επίσημο πίνακα προδιαγραφών υγρών & λιπαντικών της εταιρείας MTU (για πετρελαιοκινητήρες τύπου 4000 M 93L) για το α/α 1 & της εταιρείας REINJES (για τους μειωτήρες τύπου LAF 1963) για το α/α 4.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL