Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων»,συνολικούπροϋπολογισμού 26.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/81877/2018/14-11-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, όπως παρατάθηκε με τις με αρ. πρωτ. 2834.4/92315/2017/28-12-2017, 2834.4/3985/2018/16-01-2018 και 2834.4/8276/2018/31-01-2018 Ανακοινώσεις Παράτασης Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

·        «FORESIGHT» - «FERRETTI SECURITY AND DEFENCE»

·        «METAL SHARK BOATS»

·        «INTERSO SUPPORT SERVICES Ltd» - «FB DESIGN (FABIO BUZZI)

·        «ARESA INCATEMA LAMPROU»

·        «Ναυπηγεία Ελευσίνας»

·        «NORSAFE HELLAS S.A.»

·        «REUTECHRogueInternational»

·        «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚΕΛΛΑΣΑ.Ε. – Leafield Logistics and Technical Services Ltd»

·        «FLIR SYSTEMS» - «Armagon Consulting Ltd»

·        «TRADETECH»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

·         ΕΝΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_20-11-2017 «FERRETTI SECURITY AND DEFENCE»

·         ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_05-01-2018 «METAL SHARK BOATS»

·         ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_31-01-2018 «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

·         ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_14-02-2018 «METAL SHARK BOATS»

·         ΕΝΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_14-02-2018 «FERRETTI SECURITY AND DEFENCE»

·        ΕΝΥΠΟΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_16-02-2018 «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣΑ.Ε. – Leafield Logistics                 and Technical Services Ltd.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL