Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 07/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεταιη παράτασητης προθεσμίας παραλαβής των προσφορών τηςυπ’ αριθμ. 07/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/54633/2018/18-07-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003457507, ΑΔΑ:ΩΨΩΤ4653ΠΩ-ΒΩ1), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την Α. «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την Β. «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και οκτώ λεπτών του ευρώ #1.996.923,08€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, κατά δεκαοκτώ (18) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2832.7/64002/2018/29-08-2018 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: Ψ6124653ΠΩ-ΞΛΚ – ΑΔΑΜ 18PROC003624375).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-09-2017 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 27-09-2017 και ώρα 11:00.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL