Ανακοίνωση Παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 10/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 10/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/57688/2018/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003529329, ΑΔΑ:6ΓΨΧ4653ΠΩ-9ΟΔ), με την οποία προκηρύχθηκε επαναληπτικός ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένου με θερμικές κάμερες», προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #600.000,00# (συμπεριλαμβανομένων τελών ταξινόμησης,
κρατήσεων και ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,κατά δεκαοκτώ (18) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης,σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2832.3/64928/2018/04-09-2018 Απόφαση
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ4653ΠΩ-ΕΝΥ – ΑΔΑΜ:18PROC003641182)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-09-2018 και ώρα 15:00.
Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 28-09-2018 και ώρα 11:00 .

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL