Παροχή Διευκρινήσεων

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2-3/60829/2018/14-08-2018 Απόφαση ΔΙΠΕΑ (ΑΔΑ:6ΖΕΣ4653ΠΩ-ΒΝΔ) για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. διευκρινίζεται ότι το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να πληρεί το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων της διακήρυξης .

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL