Δημοσίευση Παροχής διευκρινίσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών
«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ»

1.Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2-3/60829/2018/14-08-2018 Απόφαση ΔΙΠΕΑ (ΑΔΑ:6ΖΕΣ4653ΠΩ-ΒΝΔ, ΑΔΑΜ: 18PROC003567776) για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. διευκρινίζονται τα κάτωθι:
(i)  Από την τεχνική προδιαγραφή Παρ. 1.4.1. β και την απεικόνιση του σχήματος 1 προκύπτει ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ του υφιστάμενου παραμένοντος και του υπό προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και όχι απευθείας διασύνδεσή τους.
(ii)  Αναφορικά με το είδος των υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών σχετικά τυγχάνουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.4.1. του τεύχους των Τεχνικών προδιαγραφών.
(iii)  Η περιγραφόμενη δυσκολία για οπτική επαφή με το υπάρχον δίκτυο υφιστάμενης καλωδίωσης, έγκειται στη φύση του χώρου (Κέντρο Επιχειρήσεων) και του υπάρχοντος εγκατεστημένου πλήθους εξοπλισμού και μηχανημάτων,  καθώς και της αδιάλειπτης λειτουργίας του χώρου (24/7).
(iv) Η απάντηση του Remote Support περιγράφεται στην Παρ.1.6.3 του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών. Η εξεύρεση τεχνικής λύσης αποτελεί αντικείμενο του αναδόχου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL