Παροχή Διευκρινήσεων

1.Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/60873/2018/14-08-2018 Απόφαση ΔΙΠΕΑ (ΑΔΑ:6Θ914653ΠΩ-0ΚΗ, ΑΔΑΜ:18PROC003569592) για την προμήθεια/συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών, εάν η αλλαγή του υδροστατικού μηχανισμού αναφορικά με τις υπηρεσίες συντήρησης των Υφιστάμενων Δορυφορικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (ΕPIRBs) McMurdo Smartfind E5 διευκρινίζεται ότι σχετικές τυγχάνουν οι απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών της παρ/φου 3 "3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΑ 406 ΜΗz COSPAS - SARSAT (SATELLITE EPIRB 406/121.5MHz)" και συγκεκριμένα των παρ/φων:
"3.2.2 Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης ξηράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 4113.192/01/22-09-2004 (ΦΕΚ Β΄ 1458), όπως ισχύει, σε έκαστο δορυφορικό ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) McMurdo SMARTFIND E5 εκ των εξήντα που θα παραδίδεται σε αυτόν σε χρονικό διάστημα εντός 60 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης με μέριμνα της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει τη μπαταρία και τον υδροστατικό μηχανισμό σε έκαστο EPIRB και να παραδίδει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδoσης σε αυτόν τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Η εργασία, οι μπαταρίες, οι υδροστατικοί μηχανισμοί και τυχόν αναλώσιμα/λοιπά ανταλλακτικά θα βαρύνουν τον Ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετο κόστος για την Υπηρεσία.(...)"

και 
"3.2.3 Επιπρόσθετα, ένα έτος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, στο πλαίσιο της εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες ετήσιου ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 4113.192/01/22-09-2004 (ΦΕΚ Β΄ 1458), όπως ισχύει, σε έκαστο εκ των εξήντα (60) δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) McMurdo SMARTFIND E5 που θα παραδοθεί σε αυτόν με μέριμνα της Υπηρεσίας και να παραδώσει τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας εντός 72 ωρών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καλής λειτουργίας."

Ως εκ τούτου, η αλλαγή του υδροστατικού μηχανισμού θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί μία φορά με την αντικατάσταση της μπαταρίας, στο πλαίσιο της παρ/φου 3.2.2. . 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL