Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών», συνολικήςπροϋπολογισθείσας αξίας 4.200.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/54417/2018/17-07-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 2834.4/57876/2018/31-07-2018 Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας ανοιχτής επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

·        «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.», και

·        «NORSAFE HELLAS S.A.»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • ΕΝΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_31-07-2018 «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL