Παροχή Διευκρινήσεων

Αναφορικά με την Α.Π. : 2433.2-2/66831/2018/12-09-2018 ΦΕΣ ΥΝΑΝ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ Γ΄ για την προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. διευκρινίζεται ότι:
Σύμφωνα με άρθρο 92 παρ 04 Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει « 4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης .10.1961  που κυρώθηκε με το ν. 1487/1984 (Α΄188) …». Ειδικότερα τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL