Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό»,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.080.000,00€ που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/11175/2018/09-02-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, όπως παρατάθηκε με την από05/03/2018 Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ»
  • «TITAN BOATS CANADA»
  • «ΠΡΟΜΑΡΙΝ ΜΟN. Ε.Π.Ε.»
  • «NORSAFE HELLAS S.A.»
  • «TRADE TECH»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Το μέγεθος και η κύρια αποστολή του ζητούμενου σκάφους (ΕΚΑΒ) μεταφορά ασθενών να συνάγει με τις άλλες     απαιτήσεις (εκτέλεση αποστολών),

1)      Πρόληψη, αντιμετώπιση ρύπανσης

2)      Νηοψίες – Αστυνόμευση – Εθνική άμυνα (ΠΒ) κλπ

3)      Συνεργασία με Α/Φ κλπ

Θα πρέπει να μείνει καθαρά για χρήση μεταφοράς ασθενών και τυχόν παρακολούθησης

Λόγω της μεταφοράς και της απαιτούμενης ιατρικής περίθαλψης εκτιμούμε ότι η απαίτηση για επιχειρησιακή δυνατότητα με κατάσταση θαλάσσης 4 Douglas     με σκάφος > 11μ είναι πολύ μεγάλη.

Θα πρέπει να μειωθεί.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:

Στο κεφάλαιο 7 , εξοπλισμός θαλάμου διακομιδής ασθενούς , στις παραγράφους7.1 .2 , 7.1.2.1 , 7.1.2.2 , 7.1.2.3 , 7.1.2.4 , 7.1.2.5 και 7.1.2.6 , το εν λόγω σύστημα που περιγράφετε έχει σχέση μόνο με ασθενοφόρα αυτοκίνητα , είναι δε αντιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών διακηρύξεων του ΕΚΑΒ , που αφορούν συστήματα που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα .

Το ίδιο ισχύει και για τις παραγράφους 7.1.3.3 έως 7.1.3.7 . Εδώ φυσικά ακόμα και στο γεγονός ότι αποδεχόσαστε τις εν λόγω ηλεκτρικές βάσεις , δεν μπορεί η μία να έχει ανάρτηση και η δεύτερη να μην έχει. Δεν είναι δυνατόν στους κυματισμούς και στην ταχύτητα του συγκεκριμένου πλεούμενου , στην μία βάση , η οποία είναι εφοδιασμένη με αυτορυθμιζόμενη απόσβεση κραδασμών , η οποία θα εξασφαλίζει απορρόφηση των ισχυρών κραδασμών χωρίς να τίθεται σε συντονισμό ή να προκαλεί ναυτία στον ασθενή , να υπάρχει αμορτισέρ και στην άλλη να μην έχει για τον ασθενή .

Επιπλέον όλο το σύστημα αναβατορίων και ράμπας που περιγράφετε είναι δύσχρηστο και στα συγκεκριμένα σκάφη δεν δύναται να εφαρμοστεί .

Σας προτείνουμε μία λύση πιστοποιημένη και ειδική για τα ασθενοφόρα θαλάσσης , που έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό και έχει ευρεία χρήση κατάλληλη για μεταφορά ασθενών στην θάλασσα .

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Ο προϋπολογισμός προμήθειας είναι αρκετά μικρός αν υπολογισθούν τα κόστη εκτός αυτών καθαρά των σκαφών, αυτά του ιατρικού εξοπλισμού, και αυτό της εγγύησης 5 ετών συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης (σε διάφορα μέρη της Ελλάδος)

Το ίδιο ισχύει και για το κόστος της συντήρησης (μακρά Πειραιώς)  

Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Ο χρόνος παράδοσης 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για το πρώτο καθώς και 6 μηνών για τα υπόλοιπα είναι αδύνατος. Ο χρόνος παραγγελίας, παράδοσης μόνο των συστημάτων (μηχανών, Η/Ζ, ιατρικών μονάδων κλπ)   είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο μικρότερος απαιτούμενος χρόνος θα πρέπει να είναι το λιγότερο ένας χρόνος.

Παρατηρήσεις επί της τυχόν διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Η παράδοση για οικονομικούς λόγους να γίνει ταυτόχρονα και για τα 3 σκάφη»

 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL