Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας»συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/37960/2018/22-05-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «Α.ΔΗΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ/ΕΠΕ»
  • «SAAB DANMARK A/S»
  • «FREQUENTIS AG»
  • «TRADE TECH»
  • «SPACE HELLAS A.E.»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν προτάσεις / παρατηρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, και δεν δύναται να αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL