Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Εν συνεχεία τεχνική υποστήριξη (follow on support) Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ-090 «ΓΑΥΔΟΣ»”, συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000,00 € (απαλλάσσεται ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/58231/2018/01-08-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

• «ΜETAL SHARK N. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ»
• «Lürssen Logistics GmbH & Co. KG»


Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις/παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:
Παρατηρήσεις επί της τυχόν διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: 
1. Παράγραφος 1.4.1: «....Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά θα είναι κατά το δυνατόν όμοια με αυτά που φέρει το πλοίο και εάν δεν είναι αυτό εφικτό θα τεκμηριώνεται ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα χαρακτηριστικά του πλοίου...»

Σχόλιο:
Θεωρείται ότι στην περίπτωση που τα ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η ανάδοχος εταιρεία θα δικαιούται να παράσχει μια τεχνική λύση ή να χρησιμοποιήσει ισοδύναμα και ισάξια ανταλλακτικά προκειμένου εξασφαλιστεί αδιάλειπτη λειτουργία και κατ' επέκταση επιχειρησιακή εκμετάλλευση του πλοίου.


Παρατηρήσεις επί της Συντήρησης – Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: 
1. Παράγραφος 1.4.1: «....Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά θα είναι κατά το δυνατόν όμοια με αυτά που φέρει το πλοίο και εάν δεν είναι αυτό εφικτό θα τεκμηριώνεται ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα χαρακτηριστικά του πλοίου...»

Σχόλιο:
Θεωρείται ότι στην περίπτωση που τα ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η ανάδοχος εταιρεία θα δικαιούται να παράσχει μια τεχνική λύση ή να χρησιμοποιήσει ισοδύναμα και ισάξια ανταλλακτικά προκειμένου εξασφαλιστεί αδιάλειπτη λειτουργία και κατ' επέκταση επιχειρησιακή εκμετάλλευση του πλοίου.

Σχόλιο:
2. Για την καλύτερη αξιολόγηση του έργου, θα επιθυμούσαμε να μας γνωστοποιηθεί η Κατάσταση Ανταλλακτικών (Spare Parts List) του πλοίου πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL