Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου, με τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Λ/Χ Γυθείου στο εξής τηλέφωνο : 2733022262, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια  ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου» μέχρι και την 29–10–2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Λιμεναρχείο Γυθείου, οδός Πρωθυπουργού Τζανή Τζανετάκη, Τ.Κ. : 232 00, όπου και θα εξετασθούν δημόσια». Επισημαίνεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν τροποποιηθεί ως προς την παράγραφο Vπου αφορά τον χρόνο παράδοσης.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL