Πρόθεση Ανάθεσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή γεύματος στις 07/12/2018 προϋπολογισμού 500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την παροχή γεύματος (Παραδοτέο 1.1.2) στις 07/12/2018 στους συμμετέχοντες στην 1η συνάντηση στην Ελλάδα διαχείρισης της Πράξης: «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.)» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5009862 (ΣΑΕ189/6),  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, προϋπολογισμού 500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατηγορία:


Wildcard SSL