Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Δημιουργία Ιστοσελίδας-Intranet-Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook)-Logo-Banner- (Παραδοτέο 2.1.1.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Δημιουργία Ιστοσελίδας-Intranet-Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook)-Logo-Banner- (Παραδοτέο 2.1.1.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.118 του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

προϋπολογισμού 4.032,26 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο 5.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Κατηγορία:


Wildcard SSL