ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΤΟΥΡΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 31-10-2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 02:30,ο ανωτέρω ιχθυέμπορος διακίνησε προς εμπορία-πώληση με το αριθμ.293/29-10-2018 δελτίο αποστολής ,είκοσι ένα (21) κιλά αλιευμάτων του είδους Σαργός (Diplodus Sargus) μικρού μεγέθους ,διαστάσεων απο δεκαέξι (16) έως είκοσι (20) εκατοστά {κάτω του επιτρεπόμενου μεγέθους των εικοσι τριών (23) εκατοστών,όπως αυτό ορίζεται απο το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αρθ.1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Νομοθεσία:


Wildcard SSL