Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για “Προμήθεια ραντάρ ανοικτού και κλειστού τύπου”,“Προμήθεια συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων AIS και “Προμήθεια πομποδεκτών MF-HFπου ανακοινώθηκε με την από 24-10-2018 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και την από 25-10-2018 Ανακοίνωση στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «Japan Radio Co. Ltd»
  • «Hellascom M. ΕΠΕ»
  • «SRH Marine Electronics»
  • «COBRA-CENTER ltd»
  • «Hellas Marine Electronics»
  • «TNL GREECE»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

Παρατηρήσεις για την «Προμήθεια ραντάρ ανοικτού και κλειστού τύπου», συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣεπί των τεχνικών χαρακτηριστικών

Τα ραντάρ ανοικτού και κλειστού τύπου πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 ταχύτητες περιστροφής (γρήγορη περιστροφή για κοντινές κλίμακες και αργη περιστροφή για τις μακρινές κλίμακες). Ειδικά στα ταχύπλοα σκάφη αυτή η λειτουργία είναι πολύ σημαντική.

Ο χειρισμός των ραντάρ με οθόνες αφής (touchscreen) δεν είναι πολυ εύκολος, ειδικά σε καταστάσεις που μπορεί να υπάρχει πολύ υγρασία ή σταγόνες νερού ή ο χειριστής να έχει βρεγμένα χέρια, το radar δεν θα αναποκρίνετε στις εντολές του χειριστή. Συνεπώς πρέπει να το εξετάσετε.

 

(A) Για το κλειστού τύπου ραντάρ (παράγραφος 3.4Γ) να διαμορφωθεί ως εξής: το display να μπορεί να είναι είτε touch είτε non-touch screen. (B) Εναλλακτικά (διαζευτικό) για το κλειστού τύπου ραντάρ να μπορεί να δωθεί και "non-magnetron" type για καλύτερη απόδοση και μικρότερες ανάγκες συντήρησης λόγω μη αλλαγής magnetrons. Προτείνονται τα παραπάνω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευρύτητα επιλογών συσκευών.

Παρατηρήσεις για την «Προμήθεια συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων AIS», συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣεπί των τεχνικών χαρακτηριστικών

Τυχόν επισκευή συσκευών AIS δεν γίνεται με σταθμό κόλλησης θερμού αέρα,άρα εφόσον πρακτικά δεν απαιτείται κάτι τέτοιο προτείνεται να εξαιρεθεί από την προδιαγραφή

Παρατηρήσεις για την «Προμήθεια πομποδεκτών MF-HF», συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣεπί των τεχνικών χαρακτηριστικών

Α. Τμήμα 3 Τεχνικές Προδιαγραφές φορητών π/δ VHF, στο πεδίο α.1του πίνακα αξιολόγησης, αξιολογείται η «Ικανότητα ΕπικοινωνίαςDuplex», όμως  επειδή δεν υπάρχουν στην διεθνή αγορά αναλογικοί φορητοί πομποδέκτες με δυνατότητα FULL DUPLEX δηλαδή ταυτόχρονη εκπομπή και λήψη, παρακαλώ διευκρινίστε αναναφέρεστε σε μια αμφίδρομη λειτουργική δυνατότητα Full Duplex,  η απλώς στη δυνατότητα ο πομποδέκτης να δύναται να λειτουργήσει  σε συχνότητες Duplex (δηλαδή απλός διαφορετική συχνότατα πομπού από το δέκτη).

Β.Βάση του δεδομένου ότι μόνο μερικές από τις τεχνικές προδιαγραφές  αξιολογούνται, παρακαλώ γνωρίστε μας ποιες εκ των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι όροι.

Γ.Στην παράγραφο 3.4.2,η ζώνη λειτουργίας ζητείται να είναι 136‐174Mhz, όμως βάση του ισχύοντος ΦΕΚ171326/6/2017 Σελίδα 55 Πίνακας Α.11 Καθορίζεται ότι η περιοχή VHF συχνοτήτων ειδικών ραδιοδικτύων είναι 138-174Μhz, ως εκ τούτου και οι Νόμιμες συσκευές που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφειλών να λειτουργούν μόνο σε αυτή την περιοχή.

 

Αναφορικά με την παράγραφο “3.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά” των Τεχνικών προδιαγραφών Φορητών Πομποδεκτών VHFθα προτείναμε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών χρήσης των εν λόγω φορητών πομποδεκτών, να προστεθεί η απαίτηση για αδιαβροχότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και ως εκ τούτου να συμμορφώνεται     τουλάχιστον με επίπεδο αδιαβροχότητας IP67. Άλλωστε θεωρούμε ότι η εν λόγω προσθήκη δεν θα επηρεάσει τον Συνολικό Προϋπολογισμό της προμήθειας.

 

Παρ. 2.4.4: Η συχνότητα λειτουργίας τόσο του πομπού όσο και του δέκτη να είναι σε βήματα των 100Hz, σύμφωνα με τα διεθνή standards(IMO/GMDSS). Προτείνεται η παράγραφος αυτή να διαφοροποιηθεί ως ανωτέρω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευρύτητα επιλογών συσκευών. Παρ. 2.4.7: Ο δέκτης σάρωσης συχνοτήτων DSC θα διαθέτει υποχρεωτικά έξι (06) θέσεις σάρωσης συχνοτήτων κινδύνου, με κατ’ ελάχιστο τις υποχρεωτικές κατά SOLAS Convention που δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν (2187.5kHz και 8414.5kHz) και θα παρέχει τη δυνατότητα ενταμίευσης – σάρωσης επιλεγμένων συχνοτήτων, από τη λίστα 4207.5kHz, 6312.0kHz, 12577.0kHz 16.804kHz στις υπόλοιπες θέσεις. Προτείνεται η παράγραφος αυτή να διαφοροποιηθεί ως ανωτέρω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευρύτητα επιλογών συσκευών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣεπί της τυχόν διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα

Από την φύση της διαφορετικότητας του ζητούμενου εξοπλισμού, παρακαλώ να γίνει αποδεκτό η προμήθεια ειδικά των Φορητών ΠομποδεκτώνVHF (που δεν είναι Ναυτιλιακός εξοπλισμός) με ξεχωριστό Προϋπολογισμό 10.000€, να δύναται να προσφερθεί και ξεχωριστά από τον υπόλοιπο ζητούμενο εξοπλισμό.

     

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL