Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Κριτηρίων Επιλογής για το Έργο "ΟΠΣ-ΝΕ"

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Κριτηρίων Επιλογής

 

Από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι:

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Κριτηρίων Επιλογής μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης – ΟΠΣ-ΝΕ, προϋπολογισμού 821.600€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αρ.Πρωτ.: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/3510/16-11-2018 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία υποβάλλοντας προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • "Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε." 
  • "Microsoft Hellas Α.Β.Ε.Ε."
  • "QUALITY & RELIABILITY A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
  • "BYTE COMPUTER ABEE"
  • "FUJITSU ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ"
  • "Profile SW"
  • "01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ"

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν παρατηρήσεις, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς  δεν χαρακτήρισαν ως  εμπιστευτικές.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», καθώς και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL