«Διαδικασίες μίσθωσης νέων κτιρίων για Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ»

«Διαδικασίες μίσθωσης νέων κτιρίων για Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ»
 
Οι κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ (πλην αυτών που στεγάζονται στο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη, εντός του Λιμένα Πειραιά) στεγάζονται έως σήμερα σε τρία μισθωμένα κτίρια με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 162.934,92 €. Οι ιδιοκτήτες τους ουδέποτε έχουν προβεί σε ενέργειες συντήρησής τους στο κατ’ ελάχιστο με συνεπακόλουθο να παρουσιάζονται πολλά προβλήματα (υγρασία, βλάβες στους ανελκυστήρες, χώροι υγιεινής που χρήζουν εκτεταμένων επισκευών, παλαιότητα κουφωμάτων, μη εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα κλπ.). Το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το Υπουργείο δε δύναται να προβεί σε εργασίες επισκευής και συντήρησης, καθόσον αυτές πρέπει να υλοποιούνται από τον ιδιοκτήτη των κτιρίων, είναι οι εργαζόμενοι αλλά και το συναλλασσόμενο κοινό να βιώνουν καθημερινά συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο τους.  
Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω κτίρια δεν ανταποκρίνονται πλέον επαρκώς στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και γι’ αυτό το λόγο δε δύναται να γίνει νέα μίσθωση. 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στα στελέχη του καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το εξυπηρετούμενο κοινό, προωθεί  διαδικασίες μίσθωσης νέων κτιρίων για να στεγάσει τις Κεντρικές του Υπηρεσίες – κτιρίων  που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στην εικόνα μιας σύγχρονης διοίκησης – αποβλέποντας παράλληλα σε δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από το μειωμένο λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησής τους.  
 
 
                                                                                                               
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL