Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 19/2018 για την «Προμήθεια πενήντα (50) περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick up».

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια πενήντα (50) περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pickup», προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #1.750.000,00€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, κρατήσεων και ΦΠΑ ποσοστού 24%, (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ #1.411.290,32€#, Φ.Π.Α.: τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ #338.709,68€#).

Η προμήθεια των σαράντα (40) εκ των πενήντα (50) περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick up, προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #1.400.000,00€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, κρατήσεων και ΦΠΑ ποσοστού 24%,συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η προμήθεια των δέκα (10) εκ των πενήντα (50) περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick up, προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #350.000,00€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, κρατήσεων και ΦΠΑ ποσοστού 24%, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνεται στην πράξη «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 69084)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-01-2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-02-2019 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374210 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL