Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες  προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (Βλητές Σούδας), έκτασης περίπου ενενήντα (90) τ.μ. Α.Δ.Α.:Ω9ΜΞ4653ΠΩ-Ο13.

Η διάρκεια παραχώρησης της εκμετάλλευσης του κυλικείου είναι τρία (03) έτη (από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης), με δυνατότητα παράτασης για δύο (02) ακόμη έτη με τους ίδιους όρους, με μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης ποσού χιλίων οκτακόσιων ευρώ (1.800,00).

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον πλειοδότη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ, που βρίσκονται στο Βλητέ Σούδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της σχετικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ στα τηλέφωνα 2821089356 και 2821081651, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL