Παροχή Διευκρινίσεων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

1. Αναφορικά με την Α.Π.: 2833.1-3/ 93956/2018/24-12-2018 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα: «ΔιακήρυξηΣυνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας έτους 2019 - 2020,προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€#(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)»  διευκρινίζεται ότι κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω Απόφαση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL