Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για “Εργασίες Επισκευής Αντιρρυπαντικού Σκάφους ΠΛΣ-416” που ανακοινώθηκε με την από 17-12-2018 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως παρατάθηκε με την από 11-01-2019 Ανακοίνωση Παράτασης στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr), και την από 14-12-2018 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

« EUROHULL MON EΠΕ » και
«Δ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:


Θα θέλαμε μερικές διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσκληση για διενέργεια ανοιχτής δημοσίας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες επισκευής αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 416.
Παράγραφοι
1.2 Ο ορισμός της χαμηλότερης τιμής διαμορφώνεται βάση των συγκεκριμένων ποσοτήτων οι οποίες θα πρεπει να προβλέπονται στον διαγωνισμό.
1.4 Δεν γίνεται αναφορά εάν υπάρχει η δυνατότητα να λάβει μέρος στον διαγωνισμό κοινοπραξία, ένωση προσώπων.
2.1 Θα θέλαμε να γίνουν διακριτά τα κριτήρια απόδειξης της τεχνικής υποδομής, τεχνογνωσίας και πιστοποιήσεων του οικονομικού φορέα
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Τα κατάλοιπα θα πρέπει τοποθετηθούν σε κατάλληλους κάδους, δεξαμενές, κλπ δίπλα στο σκάφος ενώ η παραλαβή και η διαχείριση θα πρέπει βάση νομοθεσίας να γίνει από πιστοποιημένη εταιρία της οποίας το οικονομικό κόστος συμφέρει να αναλάβει η υπηρεσία σας
Τέλος στο έντυπο της διαβούλευσης δεν γίνεται σαφής αναφορά ποιος αναλαμβάνει το κόστος του νηογνώμονα.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL