Κατάλογος αναθέσεων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/3-3-2017

Απόφασης "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Β΄677)" όπως ισχύει

Κατηγορία:


Wildcard SSL