Ενημερωτική συνάντηση/παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για την  Προμήθεια Διακοσίων (200) Περιπολικών Οχημάτωνπροϋπολογισμού 6.000.000 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/12375/2019/15-02-2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο-2ο Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07-03-2019 συνάντηση/παρουσίαση με/από εκπροσώπους του οικονομικού φορέα “LAMPSEA” με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL