Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (01) έκτακτου Πλοηγού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Υποβολή δικαιολογητικών αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00 ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/ Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού (Αβέρωφ 1, Καβάλα, ΤΚ.:654 03)Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2513- 505420-1) από την Τετάρτη 20-03-2019 μέχρι και την Tετάρτη 27-03-2019

Κατηγορία:


Wildcard SSL