Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101 του Ν. 4504/2017 (Α΄184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. ι του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄28) όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα έως  οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας που εδρεύει στη Χαλκίδα.
 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται καθημερινά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που εδρεύει επί της οδού Κ. Καραμανλή 2 Χαλκίδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τρίτη 26-03-2019 έως και την Τετάρτη 03-04-2019. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας στο Κ.Λ.Χαλκίδας. (τηλ.: 22210 -25591 - εσωτ. 14)
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL