Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ

Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 101 του Ν.4504/2017(ΦΕΚ Α΄184), καθώς και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 περ. (θ) του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει- για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται καθημερινά στο Λιμεναρχείο Ιτέας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και την Δευτέρα 01-04-2019. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Ιτέας στο Λιμεναρχείο Ιτέας (τηλ.: 22650 -32319).

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL