Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 01/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (συστημικοί αριθμοί: 70148 και 70150)

Wildcard SSL