Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 01/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθ. 01/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ομε αριθμ. πρωτ.: 2832.9/7825/2019/31-01-2019 (συστημικοί αριθμοί:70148-70150, ΑΔΑΜ: 19PROC004410395, ΑΔΑ: Ω0ΗΤ4653ΠΩ-992), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» και συγκεκριμένα για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: ΕΙΔΟΣ (Α): Δέκα (10) Περιπολικά Σκάφη πνευστού τύπου μήκους 11-12μ., προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.200.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) (Συστημικός Αριθμός: 70148) και ΕΙΔΟΣ (Β): Δεκατρία (13) Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16-19,5μ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #33.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι πέντε (05) επιπλέον Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ #13.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #46.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), (Συστημικός Αριθμός: 70150), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εννιά εκατομμυρίων ευρώ #49.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), κατά τριάντα δύο (32) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2832.5/23270/2019/29.03.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004707987, ΑΔΑ:6ΞΡΜ4653ΠΩ-Τ6Υ) Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο.

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.05.2019 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 09.05.2019 και ώρα 11:00.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL