Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με τους εξής τρόπους:

α.  Την αποστολή τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3ο (NUTSΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: EL307) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 425), ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με courierή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ΥΝΑΝΠ έτους 2018-2019, ήτοι την ημέρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός:

 

Ημ/νία:      06 – 05– 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL