Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/2019 για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού 255 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού 255 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων», προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων εκατό ευρώ #291.100,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #234.758,06€#, ΦΠΑ: #56.341,94€#). Η προμήθεια αποτελείται από τα κάτωθι είδη:
Είδος (Α): Επενδύτες ισχυρού ψύχους
Είδος (Β): Στολές εργασίας (χιτώνιο-παντελόνι)
Είδος (Γ): Πουλόβερ ανδρών –γυναικών Μάλλινα Μαύρα (Τύπου V/WOOLY POOLY)
Είδος (Δ): (i) Υποκάμισα χειμερινά  (ii) Υποκάμισα θερινά ανδρών (iii) Υποκάμισα θερινά γυναικών  (iv) Λαιμοδέτες  (v) Περιπόδια θερινά (Λευκές Κάλτσες) (vi) Χειρόκτια (Γάντια) βαμβακερά λευκά
Είδος (Ε): Πηλίκια γυναικών με Εθνόσημο Υ/Ξ-Λ/Φ
Είδος (ΣΤ): (i) Τσάντες δερμάτινες μαύρες γυναικών (ii) Εθνόσημα Πηλίσκου εργασίας (iii) Ζώνες κυανές
Είδος (Ζ): Ύφασμα ΣΕΒΙΟΤ
Είδος (Η): Κοπή-Ραφή στολών για 255 Δόκιμους Λιμενοφύλακες.
Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041-401-0000000, λογαριασμός 2410902001 «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού» οικ.έτους 2019.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 73173)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25-04-2019 και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-05-2019 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374653 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL