Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ”, και συγκεκριμένα για το είδος ΙV“Ένα (01) εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής” και για το είδος V”Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων”, εκ των πέντε (05) συνολικά ειδών της επικείμενης προμήθειας,που ανακοινώθηκε με την από 11-02-2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.grκαι www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχε στη διαδικασία / υπέβαλλε προτάσεις ο παρακάτω οικονομικός φορέας:

  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τον οικονομικό φορέα, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL