Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια έξι (06) πομποδεκτών (Π/Δ) MF– HF(CPV: 32522000-8)και εξήντα πέντε (65) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) VHF(CPV: 32237000-3) για την κάλυψη αναγκών πλωτών επιχειρησιακών μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.,συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€#(απαλλασσομένου Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Ημ/νία : 20 – 06 – 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη VHF1.69 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL