Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, αναφορικά με την Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (04) ραντάρ ανοικτού τύπου και εννέα (09) ραντάρ κλειστού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), έως την 04-07-2019 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο 3 σχετική Διακήρυξη.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL