Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναληπτικής ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για την “Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών -  Χερσαίων Μέσων ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, που ανακοινώθηκε με την από 21-01-2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/ Όρων Διακήρυξης και παρατάθηκε μέχρι 12-03-2019 με την από 20-02-2019 Ανακοίνωση παράτασης, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr)  και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 • «COBRA-CENTER Ltd»
 •  «Intermarine Electronics S.A»
 • «ΑΦΟΙ Π.&Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.»
 • «TEOTEC S.A»
 • «TNL GREECE S.A.»
 • «SRHΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε- TELKO»
 • «COSMOS BUSINESS SYSTEMS SΑ»
 • «ONETECH SERVICES HELLAS»
 • «SPACE HELLAS»
 • «MORTEK ΕΠΕ»
 • «ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ»– «HYTERAMOBILFUNKGmbH»
 • «ADAPTIT AE – ELMAN Srl»
 • «ELINE Ltd»
 • «Motorola Solutions Hellas AE – Motorola Solutions Italia S.R.L.»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_INTERMARINE.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_MORTEK.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_ONETECHELLAS.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_TEOTEC.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_TNLGREECE.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_ΔΡΥΣ.pdf
 • ΕΝΤΥΠΑ_ΔΔ_ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΣ.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_Cobra-Center.pdf
 • ΕΝΤΥΠΟ_ΔΔ_SRH.pdf

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL