Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης –υποστήριξης της υφιστάμενης λογισμικής εφαρμογής «Αλέξανδρος ΝΠΔΔ» για την μηχανογραφική λογιστική υποστήριξη του Ταμείου [αριθ. πρωτ. 486/14-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα Προέδρου ΔΣ/ΤΑΛΣ (ΑΔΑΜ: 19REQ005119281)]

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.970,00 €, πλέον ΦΠΑ 24 %. Η Σύμβαση θα έχει ετήσια διάρκεια με αποπληρωμή ανά τετράμηνο σε τρεις ισόποσες τμηματικές καταβολές λαμβανομένων υπόψη του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72261000-2: Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού.

Ως υπηρεσίες συντήρησης νοούνται: i) η παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων που οφείλονται σε τροποποιήσεις της εν γένει νομοθεσίας που διέπει τις λειτουργίες που εκτελούνται μέσω της εφαρμογής (λογιστικές, δημοσιολογιστικές, δημοσιονομικές, φορολογικές κλπ), ii) η προαγορά έξι (06) ωρών υπηρεσιών για τροποποιήσεις κατά τη βούληση της Υπηρεσίας μη υποχρεωτικές εκ της κείμενης εν γένει νομοθεσίας και iii) η παροχή πληροφοριών και η τηλεφωνική υποστήριξη για τον χειρισμό και την λειτουργία της εφαρμογής.

Του δικαιώματος υποβολής προσφοράς εξαιρούνται όσοι δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε συναφθείσες συμβάσεις όμοιου ή ανάλογου αντικειμένου κατά το παρελθόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-4190260 προκειμένου καταθέσουν την προσφορά τους.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL