Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 03-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των κάτωθι ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2019-2020:

i) Επιτροπή διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Αναπληρωτής Πρόεδρος-Αναπληρωματικά Μέλη και Αναπληρωτής Γραμματέας),

ii) Eπιτροπή διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη-Γραμματείς),

iii) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη-Γραμματείς)

iv) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς Φ.Π.Α. (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη) και

v) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας από 2.500 ευρώ έως 60.000 χωρίς Φ.Π.Α. (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL