Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια αδειών υποστήριξης για το κεντρικό τείχος προστασίας και για το κεντρικό σύστημα προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (cpv: 48730000-4), συνολικούπροϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #74.000,00€#(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί  και σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία :   24 – 07 – 2019, ημέρα   Τετάρτη και ώρα   11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη προμήθειας Firewall1.95 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL