Προμήθεια Τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ -ΣΥΡΟΥ -ΧΙΟΥ -ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΔΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε:  ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνούς συμμετοχής Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμήςκαι με αντικείμενο την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου», για τις ανάγκες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΚΑΛΥΜΟΥ και επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό,  διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμό, με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ - ΧΙΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ-ΧΙΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝκαι«Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες τηςΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ειδικότερα:

·ΕΙΔΟΣ (Α): Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου,

·ΕΙΔΟΣ (Β): Προσομοιωτής GMDSSγια τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου,

·ΕΙΔΟΣ (Γ): Εργαστήριο Πολυμέσων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου,

·ΕΙΔΟΣ (Δ):Εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ Πλοιάρχων/Καλύμνου και

·ΕΙΔΟΣ (Ε):Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου,

·EΙΔΟΣ (ΣΤ):Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ,

·ΕΙΔΟΣ (Ζ):Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ,

·EΙΔΟΣ (Η):Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ,

·EΙΔΟΣ (Θ):Εργαστήριο καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες της  ΑΕΝ ΧΙΟΥ,

·ΕΙΔΟΣ (Ι):Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

·ΕΙΔΟΣ (ΙΑ):Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

·ΕΙΔΟΣ (ΙΒ):Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ #2.474.572,65€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), (συνολικός Π/Υ χωρίς ΦΠΑ: #1.995.623,10€#, ΦΠΑ: #478.949,55€)

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και έχει ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. [Συστημικοί Αριθμοί: 73702, 73703, 73704, 73705, 73706, 73929, 73930, 73931, 73932, 73933, 73934 και 73935 (CPV:31710000-6, 48000000-8, FA 01-6, 38540000-2, 38100000-6, 38127000-1)].

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-07-2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-08-2019 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374652/213-1374653 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη 07/201912.79 MB
Περίληψη Διακήρυξης 07/2019630.85 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL